Mgr. Petr Kašpar - advokát 

Právní služby

Přehled poskytovaných právních služeb

1) Nemovitosti

 • smlouvy o převodu vlastnictví k bytům, budovám a pozemkům (koupě, směna, darování)
 • smlouvy o převodu členství v bytovém družstvu (převod družstevního bytu)
 • smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti
 • smlouvy o zřízení věcného břemena k nemovitosti
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově
 • smlouvy o vypořádání majetku ve spoluvlastnictví
 • smlouvy o vypořádání společného jmění manželů
 • smlouvy o nájmu (podnájmu) bytu či nebytových prostor
 • zastupování ve sporech o určení vlastnictví k nemovitosti
 • zastupování ve stavebním řízení

2) Zastupování při vymáhání nároků z titulu smlouvy, náhrady škody, bezdůvodného obohacení a vad

 • vymáhání závazků z titulu nesplnění smlouvy (např. dlužné kupní ceny či ceny díla)
 • vymáhání nároků na náhradu škody (škody na zdraví, včetně bolestného či náhrady za snížení společenského uplatnění, škody na majetku) a nároků z titulu bezdůvodného obohacení
 • uplatňování a vymáhání nároků z titulu vad, včetně vad zboží prodaného v obchodě, na ulici, na prodejních zájezdních akcích či na dálku (např. přes internet, objednávkový tiskopis či teleshopping), včetně dále např. nároku na odstoupení od příslušné smlouvy

3) Obchodní právo

 • obchodní smlouvy
 • převod podniku
 • smlouva o převodu obchodního podílu
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem (zejm. při opatřování živnostenského oprávnění)
 • zastupování před rejstříkovým soudem (návrhy na zápis údajů do obchodního rejstříku)
 • vymáhání závazků z titulu nesplněných obchodních smluv, škody, vad zboží

4) Pracovní právo

 • spory o platné ukončení pracovního poměru (např. výpovědí, okamžitým zrušením)
 • spory o nároky plynoucí z pracovního poměru (mzda, náhrada mzdy, odstupné apod.)
 • spory o náhradu škody (např. škoda na zdraví či odložených věcech zaměstnance, škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli při plnění pracovních povinností, včetně tzv. hmotné odpovědnosti zaměstnance)
 • spory o nároky v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění

5) Rodinné právo

 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • zastupování v řízení o stanovení výživného (mezi manželi, rozvedenými manžely, neprovdané matky, mezi rodiči a dětmi, dalšími příbuznými)
 • zastupování v řízení o výchově a výživě nezletilého dítěte
 • zastupování v řízení o úpravě styku s dítětem
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

6) Insolvenční právo (konkurz, oddlužení)

 • sepisování návrhů na zahájení insolvenčního řízení, včetně návrhů na oddlužení
 • přihlašování pohledávek věřitele za úpadcem do insolvenčního řízení
 • zastupování věřitele v insolvenčním řízení

7) Trestní právo

 • obhajoba obviněného (podezřelého) ve věcech trestních, a to od okamžiku prvních úkonů učiněných příslušným orgánem činným v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestným činem
 

Kontakt

Mgr. Petr Kašpar
Jiřího Franka 1726
256 01 Benešov

+420-604-999-895